Coaching Gerencial (2012)

Proyecto: Programa de Coaching Gerencial, 5 Ejecutivo (2012)